Adatkezelési tájékoztató

VLL Profi Fűnyíró Kft.
8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.

Kedves Látogató,

E tájékoztató célja, hogy megismertesse Önnel, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhetően és egyszerű nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató a VLL Profi Fűnyíró Kft. adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45. szám alatt található Vért Kisgép területén és a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkező szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

Ha szeretné, az alábbi „tartalomjegyzéket” használva (az adott témakörre kattintva) könnyedén odaugorhat ahhoz a részhez, ami az Ön számára fontos.

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Vannak kockázatai?

Vannak Önnek kötelezettségei?

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Egyéb rendelkezések

Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Cégnév: VLL Profi Fűnyíró Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 20 09 074388
Adószám: 25050129-2-20
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.
Képviselő: Vért Lajos Lászlóné, Vért Lajos
Telefon: +36 (93) 315-564, +36 (30) 396-5337
E-mail: info@vertkisgep.hu, bolt@vertkisgep.hu
Weboldal: www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Ahhoz, hogy a VLL Profi Fűnyíró Kft. szolgáltatásait teljes mértékben kihasználhassa, mindenképpen kezelnünk kell az adatait. Hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani, ehhez a GDPR és más jogszabályi rendelkezések szolgáltatnak jogi alapot (továbbiakban: jogalap).

Ilyen jogalapok lehetnek…

 • Az Ön kifejezett hozzájárulása (előre elkérjük, ha ez a jogalap)
 • Jogos érdek – Az Ön vagy a mi érdekünk alapozza meg az adatgyűjtést
 • Szerződés teljesítése – Főként a megrendelések teljesítéséhez kínál adatkezelői jogalapot
 • Jogi kötelezettség teljesítése – Ha jogszabály írja elő az adatkezelést. Például, a számla kiállítása is ilyen.
 • Közérdek vagy hivatali hatáskör – Bizonyos hivatalok kötelezően előírhatnak adatkezelést.
 • Létfontosságú érdek – Ha valakinek létfontosságú érdeke, hogy az adatait kezeljék, akkor ez is lehet jogalap. Például, ha az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni az adatkezeléshez.

Tehát, amint láthatja, több jogalapja is lehet annak, hogy az adatait kezeljük.

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

 • Ön felveszi velünk a kapcsolatot az Ön által választott módon – befárad hozzánk az üzletünkbe, felhív minket telefonon, postai- vagy elektronikus levelet küld
 • Elmondja az igényét – megrendelés ad le, kérdést tesz fel, ajánlatot kér, panasszal él, az adatkezelésről érdeklődik stb.
 • Mi az Ön igényei alapján feljegyezzük az adott eset kezeléséhez szükséges adatait – felírjuk a rendelését és a teljesítéshez szükséges adatait; leírjuk a kérését, kérdését és a teljesítéshez szükséges adatait; feljegyezzük a panaszát és szükséges adatokat stb.
 • Szükség esetén pontosítjuk az igényt.
 • Majd teljesítjük az Ön igényét.
 • Utána gondoskodunk az adatai biztonságos tárolásáról és/vagy a törléséről – az igény alapján.

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Többféle lehetőség is kínálkozik.

Nézzük őket sorjában:

A www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhető el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gyűjt: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak.

Ezen adatok megismerése során a nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a biztonságos működtetés ellenőrzésére használjuk.

Viszont…

A honlap úgynevezett sütiket használ

A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. A hatékony és magas felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngésző támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben a tevékenységében.

A sütiket a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy honlap működőképes legyen. Ezek a beállítások minden böngészőben megváltoztathatók.

Fontos tudnia, hogy ha végül úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett működéstől eltérően fog viselkedni.

A leggyakoribb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A sütikkel kapcsolatos információk

A sütik típusai:

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a weboldal használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának állapota, bejelentkezési adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek állapota és a Google Analytics kód.

Ha letiltja ezen sütiket, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek weboldalunk zökkenőmentes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint az oldalunk használhatóságának javítása céljábóll olyan sütiket is használunk, melyekkel információt gyűjtünk arról, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ezek a sütik például azt rögzítik, hogy mely oldalakat nézte meg egy látogatónk, a látogató a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalókat itt találja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy segítségükkel az Önt érdeklő vagy az Ön számára hasznos hirdetések jelenjenek meg az egyes weboldalakon.

Ezek a sütik nem rögzítenek személyes adatokat.

A www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu oldal a következő céllal használ sütiket:

 • weboldalunk fejlesztése
 • az Ön tevékenységének megkönnyítése oldalunkon és az oldal funkcióinak használata során
 • információk gyűjtése arról, hogyan használja weboldalunkat – követjük, hogy a látogatóink a weboldalunk melyik részeit látogatják vagy használják leginkább, így biztosítunk Önnek még jobb felhasználói élményt,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon (remarketing)
 • felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, hogy például biztosítani tudjuk Önnek a kosárfunkciót stb.
 • a weboldalon végzett tevékenységeket nyomon követjük, hogy látogatóinknak kifejezetten az őket érdeklő vagy a számukra fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el hozzájuk

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ún. munkamenet sütik a böngésző bezárásával törlődnek az Ön gépéről. A honalap használatát elősegítő sütik törlési ideje, típustól és funkciótól függően, 6 naptól 20 évig terjed.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Minden egyéb hozzájárulást igénylő sütit ráutaló magatartással fogad el azzal, hogy az oldalunkon található, úgynevezett „süti sáv” megjelenése után Ön belép az oldalra és elkezdi annak böngészését.

Ezen hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a fent leírt „süti beállítások megváltoztatásával”.

Az oldalunk által használt sütik:

SütiAdatkezelés célja/jogalapjaAdatkezelés ideje
(süti „élettartama”)
6087716c1b0d71a616f1896dd8c893deoldal működése/jogos érdeka munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
joomla_user_statebelépési adatok megőrzése/hozzájárulása munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
lastvarosidőkép beépülő modul működése/hozzájárulás1 év
__akuárukereső szolgáltatás/hozzájárulás24 óra
akcddárukereső szolgáltatás/hozzájárulás48 nap
akrwdárukereső szolgáltatás/hozzájárulása munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
APISIDgoogle statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás1 nap
CONSENTgoogle statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás20 év
NIDgoogle statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás6 hónap
SAPISID, SID, SSID, HSIDgoogle statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás2 év
SIDCC, 1P_JAR, OTZgoogle statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás1 hónap
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube beépülő modul működése/hozzájárulás1 év
YSC, s_glyoutube beépülő modul működése/hozzájárulása munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
CONSENTyoutube beépülő modul működése/hozzájárulás20 év
remote_sid, nextId, requestsyoutube beépülő modul működése/hozzájárulás– (1970. február 1., vasárnap 0:00:00)
APISID, SAPISID, SID, SSID, HSID, LOGIN_INFO, PREFyoutube beépülő modul működése/hozzájárulás2 év
SIDCC, 1P_JAR, OTZ, enabledapps.uploaderyoutube beépülő modul működése/hozzájárulás1 hónap

Kapcsolat felvétele, ajánlatkérés

Ha szeretne nekünk kérdéseket feltenni, ajánlatot kérni, akkor erre lehetősége van. A legtöbb esetben azonnal megválaszoljuk a kérdését, és sokszor ajánlatot is azonnal tudunk adni, így ezekben az esetekben személyes adatokat nem kezelünk.

Amennyiben nem lehet azonnal választ adni a kérdésre, vagy az árajánlat konkrét kidolgozást igényel, akkor – hogy tudjunk válaszolni – értelemszerűen ismernünk kell néhány adatot.

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • cím
 • az üzenet tárgya
 • a kapcsolatfelvételi kérés vagy kérdés tartalma (amiben szintén lehetnek személyes adatok) – hogy tudjuk, mit szeretne megtudni; milyen panasza van; milyen jogát szeretné érvényesíteni; miben tudunk a segítségére lenni; mire adjunk árajánlatot.

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogos érdek – hiszen mindkettőnk érdeke, hogy a kérdésére, kérésére választ kapjon.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig vagy az árajánlatban megadott érvényességi időpont után 30 napig kezeljük.

Weboldal regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A honlapon a látogatóinknak lehetősége van regisztrálni, hogy a későbbi vásárlásaikat kényelmesebben és zökkenőmentesebben intézhessék.

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja: A jövőbeli és folyamatos megrendelések megkönnyítése (nem kell mindig újra kitöltenie a rendelési űrlapot).

Az adatok forrása Ön lesz, hiszen közvetlenül Öntől kapjuk meg azokat. Más nevében nem áll módunkban regisztrációt rögzíteni, csakis közvetlenül a megrendelőtől.

Az adatfelvétel helyszíne: a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal.

A regisztráció során felvett adatok:

Bejelentkezéshez

 • név
 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó

A jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama: Az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van megrendelést leadnia vállalkozásunk felé. A rendelését leadhatja a weboldalunkon, személyesen üzletünkben vagy akár telefonon keresztül is.

Az adatkezelés célja: az Ön által leadott rendelési igény teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal, a Vért Kisgép.

A rendelés során felvett adatok:

Weboldalunkon:

Bejelentkezéshez

 • e-mail cím
 • cégnév
 • megszólítás
 • vezetéknév
 • második keresztnév
 • keresztnév
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • város
 • ország
 • állam, megye
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • fax

Szállítási adatok

 • cégnév
 • vezetéknév
 • második keresztnév
 • keresztnév
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • város
 • ország
 • állam, megye
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • fax

Megrendelés tartalma

Egyedi igények, megjegyzéseben lévő személyes adatok

Vásárlás időpontja

Üzletünkben vagy telefonon:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • rendelés tartalma
 • egyedi igények

A jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama: Online megrendelés esetén az adatait a számláza mellékleteként tárgyév + 8 évig tároljuk.

Üzletünkben vagy telefonon leadott rendelés esetén az adatait rendelési füzetbe rögzítjük és 2 évig tároljuk.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A megrendelése mellé kérhet számlát (online rendelésnél mindenképpen kiállítjuk).

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja: a megvásárolt termékhez tartozó számla kiállítása

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a Vért Kisgép vagy a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal

A számlához szükséges személyes adatok:

 • számlázási név
 • számlázási cím

A jogalap itt a „jogi kötelezettség” lesz, hiszen a számla tartalmát a jogszabály írja elő.

Az adattárolás időtartama: az adatait a számla kiállításának tárgyéve + 8 évig kötelesek vagyunk tárolni.

Kártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van kártyával rendezni a rendelését.

Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a Vért Kisgép vagy a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal

Az adatok:

 • név
 • kártyaszám

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi előírás (a számlázás miatt).

Az adattárolás időtartama: Az adatot a számviteli törvény miatt tárgyév plusz 8 évig tároljuk, mivel a számla mellékletét képezik.

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Az adatkezelés célja: garanciális igény érvényesítése

Az adatok forrása: a garanciát érvényesítő személy.

Kezelt adatok

 • név
 • telefonszám
 • lakcím
 • garanciális panasz tartalma

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése. Azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Panasz felvétele

Ha panasszal szeretne élni az üzlettel kapcsolatban, akkor a jogszabályok szerint előírt adatokat fogjuk elkérni Öntől.

Az adatkezelés célja: panasz érvényesítése.

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatok:

 • név
 • telefonszám
 • időpont
 • cím
 • panasz tartalma
 • csatolt iratok
 • panasz oka

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Ha panaszt tett, akkor az adatait az általános polgári jog szerinti elévülési időig, azaz 5 évig tároljuk, utána törtöljük.

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Az adatkezelés célja: GDPR előírásának való megfelelés (számonkéthetőség elve – bizonyítási kényszer)

Az adatok forrása: az érintett.

Kezelt adatok

 • hozzájárulás időpontja
 • érintett IP címe
 • egyéb, a hozzájárulást igénylő adat

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az üzletünk területén kamera található

A VLL Profi Fűnyíró Kft. 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45. szám alatt található Vért Kisgép területét biztonsági- és vagyonvédelmi okokból kamerával láttuk el.

A megfigyelés célja elsősorban az üzlet területén található vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és az üzlet vásárlóinak az üzlet területére behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem. A megfigyelés célja továbbá a vállalkozás telephelyeinek területén előforduló balesetek, személyi sérülések körülményeinek feltárása.

A jogalap az Ön kifejezett hozzájárulása lesz, amelyet az üzlet területére való belépéssel fejez ki.

A felvételeken látszik az Ön arcképe és egyéb Önt azonosító személyes jellemzők, valamint megfigyelhető az Ön magatartása.

Ám a kamerák felvételeit nem figyeljük folyamatosan és nem nézzük vissza azokat. Kivéve azokat az eseteket, amikor valamilyen eseményt, jogsértést ellenőrizni kell.

A felvételeket alap esetben 3 napig őrizzük meg, utána automatikusan törlődnek.

Ettől eltérő ideig kizárólag azokat a felvételeket tartjuk meg, amelyeket a vevőink kifejezett kérése miatt tárolunk, vagy amelyeket az ellenőrző hatóságok előírnak. Ezen felvételek tárolási ideje a kérés vagy jogi kötelezettség teljesítéséig tart.

A részletes kamerahasználati tájékoztatót az üzlet falára kitéve találja.

Az üzleteinkben található kamerák:

Kamera azonosítójaAz elhelyezés céljaMegfigyelt terület
1. számú kameraszemély- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érésepult előtti terület
2. számú kameraszemély- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érésevevőtér
3. számú kameraszemély- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érésevevőtér
4. számú kameraszemély- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten éréseraktár és szerviz területe

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

 • Adatfeldolgozó neve és címe Huszárné Kovács Rita, 8800 Nagykanizsa, Gábor Áron u. 6.
  Adatfeldolgozás célja: könyvelés, adókötelezettséghez szükséges adatfeldolgozásAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli adatkezelési szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • Bankkártya használata esetén a CIB Bank Zrt-hez (1024 Budapest Medve utca 4-14. – adatvedelem@cib.hu) és az Ön kártyájának bankfiókjához is eljutnak az Ön adatai, mivel csak így tudja érvényesíteni a fizetést.Az adatokat a CIB Bank Zrt. feldolgozza, és ez alapján teljesíti a szolgáltatást.

  A részletekért keresse fel a bankkártyáját kibocsátó fiókot vagy olvassa el a bankfiók honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatót.

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. , 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., e-mail: gdpr@tarhely.eu
  Az adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás nyújtása, online webáruház biztosítása.Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Bővebb adatvédelmi tájékoztató: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

 • Magyar Posta Zrt. – MPL futárszolgálat, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu
  Az adatfeldolgozás célja: árukiszállítás teljesítése, futárszolgálati feladatok ellátásaAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • AL-KO Kft., 2351 Alsónémedi, Haraszti út 122/a.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények érvényesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Bővebb adatvédelmi tájékoztató: http://www.al-ko.com/hu/vallalat/adatvedelmi-nyilatkozat

 • HECHT Hungary Kft., 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 323/B.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Bővebb adatvédelmi tájékoztató: https://www.hecht.hu/adatvedelem

 • Horoszcoop Kft., 2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • Agrimotor Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós utca 29-33.,
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Bővebb adatvédelmi tájékoztató: http://www.agrimotor.hu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 • BÉTAIX KFT., 1089 Budapest, Golgota út 4., tel: 06 1/392-2261, e-mail: rendeles@betaix.hu, weboldal: betaix.hu,
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • AGROFORG Kft., 1097 Budapest Táblás utca 29., telefon(ok): ( 1) 264-4383, (1) 431-7895, (42) 500-224, e-mail: info@agroforg.hu
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • ALTRAD alucon KFT., 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 162.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • MP Motor Kft., 2040. Budaörs, Kamaraerdei út 3., telefon: +36 23 444 971, e-mail: info@hondakisgepek.hu
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítéseAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Bővebb adatvédelmi tájékoztató: www.hondakisgepek.hu/documents/adatvedelem_hondakisgepek_2018_06.pdf

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A weboldalunkon a Google LLC. szolgáltatásait is igénybe vesszük, amelyek segítik a honlapunk népszerűbbé tételét.

Emellett a weboldalunkba beágyazásra kerültek a Youtube közösségi média szolgáltatásai is.

Mivel a Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerint felállított USA – EU Privacy Shield List-en, ezért az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak. Így ezen szolgáltatásokhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye. Az ilyen vállalkozások szolgáltatásaiba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek nálunk.

 • Úgy terveztük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
 • Gondoskodunk az adatok biztonságáról (elzárva tartjuk azokat az illetéktelen személyek elől, telephelyeinket riasztó- és kamerás megfigyelőrendszerrel védjük), és követjük az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges jogi utasításokat.
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük – különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikra és kötelezettségeikre.
 • A számítástechnikai eszközeinket titkosítjuk, jelszóval- és folyamatosan frissített vírusirtó szoftverrel valamint tűzfallal védjük.
 • Társaságunk minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ön adati biztonsága érdekében, azonban sajnos tökéletes védelem nincs.Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatai védelméért, továbbításáért nem tudunk teljes felelősséget vállani. Természetesen, ha bármilyen adatvédelmi incidens történik (adatlopás, -elvesztés, -illetéktelen felhasználás stb.) azonnal megtesszük a szükséges lépéseket.
 • A GDPR alapján biztosítjuk az Ön jogait is. Lehetővé tesszük, hogy az általunk kezelt adat az Ön számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Kamera-adatbiztonsági intézkedések:

 • A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy helyeztük el, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
 • A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
 • A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt nem készítünk.
 • A felvétel hordozóeszközeit elzárt helyen tároljuk.
 • A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
 • A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentáljuk.
 • A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul megszűntetjük.
 • A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 • Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése felől haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Többféle jogot biztosít az Ön számára a GDPR – és mi is…

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha időközben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Mondjuk, kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valami jogos indok miatt még szükséges, hogy nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), akkor bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszerűtlenül kezeltük azokat.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

A jogai érvényesítését elérhetőségeink bármelyikén kérheti (személyesen, e-mail-ben, postai úton).

Azonban tudnia kell, hogy az ilyen kérések esetén jogunkban áll ellenőrizni, hogy a jogérvényesítést valóban Ön kérte-e. Például, kérhetjük azt, hogy fáradjon be hozzánk személyesen a kérés megtételéhez.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

A fentieken túlmenően bírósághoz is fordulhat.  Ez esetben dönthet úgy, hogy a pert az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vannak kockázatai?

Bár valóban minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatai védelméért, előfordulhatnak nem várt események (adatvédelmi incidensek), amelyeket nehéz megelőzni és elkerülni.

Ezek egy része véletlenül következhet be (óvatlanul rossz címre küldünk ki egy megrendelést vagy elveszítünk egy előjegyzési füzetet), egy részük pedig rajtunk teljesen kívülálló okokból történik (pl. betörés, elektromos tűz).

Az adatai megadásával ezen események esetleges bekövetkeztével is számolnia kell.

Vannak Önnek kötelezettségei?

A társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok akadályt jelenthetnek a szolgáltatásaink igénybevételekor, amelyek eredményeként nem tudjuk teljesíteni azokat.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, úgy fogjuk kezelni azokat, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges – a harmadik személytől származó – írásos (vagy szóbeli) felhatalmazással.

Ha mégsem rendelkezik ezen felhatalmazással, tájékoztatjuk, hogy jogszabályok szerint, ezt a felhatalmazást Önnek kell beszereznie a harmadik személytől.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Az ilyen esetekre fenntartunk egy úgynevezett „Adatvédelmi incidens nyilvántartást”, ahová az incidens megtörténtét az észlelés után azonnal feljegyezzük.

Felírjuk…

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • körülményeit
 • hatásait
 • és az elhárítására megtett intézkedéseket
 • valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Majd rögtön elkezdjük megoldani a problémát. Figyelemmel kísérjük a bekövetkező eseményeket, és amennyiben módunk van rá, azonnal és folyamatosan csökkentjük a káros következményeket.

Ezen kívül – ha szükséges – értesítjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságot. És ha indokolt, akkor az érintetteket is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl. NAV) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt

Vonatkozó jogszabályok

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)

 1. évi CXII. törvény – Infotörvény

Készítette: Adatpajzs – Adatvédelmi szaktanácsadás és -szolgáltatások kkv szektorra szabva | www.adatpajzs.hu | info@adatpajzs.hu

Salamon Krisztián EV (Nyilvántartási szám: 52525779; Adószám: 68980139-1-40; Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisrác u. 21.)